BADANIA

Zespół Pracowni prowadzi aktualnie badania w następującym zakresie:

 • Analiza wykorzystania zaawansowanych badań geotechnicznych in situ (CPTU, DMT, SDMT) do oceny parametrycznej i modelowania środowiska gruntowego – temat badawczy realizowany przy współudziale firmy Hebo-Poznań Sp. z o.o.

Publikacje
 • Młynarek Z., Wierzbicki J., Mańka M. Wybrane parametry geotechniczne lessów z badań CPTU i SDMT. Inżynieria Morska i Geotechnika (przygotowane do druku)
 • Młynarek Z., Wierzbicki J., Gogolik S., Bogucki M., 2014 – Shear strength and deformation parameters of peat and gyttja from CPTU, SDMT and VT tests. [W:] CPTU and DMT in soft clays and organic soils, Młynarek Z., Wierzbicki J. (red.). Exemplum, Poznań: 193-210
 • Wierzbicki J., Młynarek Z., 2012 – Identyfikacja efektu prekonsolidacji podłoża metodami in situ. Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 4/2012: 277-285

 • Badania wpływu właściwości geologiczno-inżynierskich podłoża na tempo erozji wgłębnej doliny Warty poniżej zbiornika Jeziorsko – temat badawczy realizowany ze środków Instytutu Geologii UAM oraz środków prywatnych przy współudziale firmy Geoprojekt-Poznań Sp. z o.o.

Publikacje
 • Wierzbicki J., Smaga A., 2014 – Analiza powtarzalności wydzieleń geologiczno – inżynierskich w dolinie rzecznej. Przegląd Geologiczny 62, 10/2: 721-726
 • Smaga A., 2014 – Analysis of spatial variability of relative density values in the Warta River alluvial. [W:] Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, Drzymała J., Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, Wrocław: 197 – 201, ISBN 978-83-937788-5-0
 • Smaga A., 2014 – Model tempa erozji podłoża niespoistego. [W:] Wiedza i eksperymenty w budownictwie, Bzówka J., Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice: 181-188, ISBN 978-83-7880-191-7
 • Smaga A., 2013 – Analiza przestrzennego zróżnicowania parametrów geotechnicznych w aspekcie erozji koryta rzeki Warty poniżej zbiornika Jeziorsko. [W:] Aktualne badania i analizy z inżynierii lądowej, Bzówka J., Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice: 161 – 170, ISBN 978-83-7880-058-3
 • Smaga A., 2012 – Wartości parametrów geotechnicznych osadów dolin rzecznych a działalność erozyjna rzek. [W:] Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, Drzymała J., Ciężkowski W. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław: 344 – 354, ISBN 978-83-7493-678-1
 • Młynarek Z., Stefaniak K., Wierzbicki J., 2012 – Geotechnical parameters of alluvial soils from in-situ tests. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics. IBW PAN, vol. 59(1): 3–22

 • Analiza możliwości zagospodarowania środowiska geologicznego do celów budowlanych – temat realizowany w ramach prowadzonych prac magisterskich.

Publikacje
 • Wierzbicki J. Stefaniak K., Boczkowski B. Analiza wybranych właściwości geotechnicznych torfu w zależności od jego gatunku i wilgotności. Inżynieria Morska i Geotechnika (przygotowane do druku).
 • Radaszewski R., – Charakterystyka stopnia zagęszczenia gruntów budujących wybrane formy morfologiczne obszaru Wielkopolski (przygotowywane do druku w Przeglądzie Geologicznym)

 • Analiza zmienności zagęszczenia szkieletu ziarnowego zróżnicowanych genetycznie gruntów bezkohezyjnych Niżu Polski wraz z ustalaniem jej przyczyn – temat realizowany początkowo w ramach grantu KBN, natomiast aktualnie w ramach prowadzonych prac magisterskich i środków prywatnych

Publikacje
 • Radaszewski R., – Czas i tempo depozycji osadów eolicznych Międzyrzecza Warciańsko Noteckiego (przygotowywane do druku w Geological Quarterly)
 • Radaszewski R., 2011 – Wpływ wybranych czynników środowiskowych na zagęszczenie gruntów bezkohezyjnych w świetle badań eksperymentalnych. Nauka Przyroda Technologie, 5 (5) #93: 1-13.
 • Radaszewski R., Nowak M., 2011 – Znaczenie infiltracji wód w procesie zagęszczania gruntów bezkohezyjnych na przykładzie wyników badań z obszarów ujęć wody m. Poznania oraz badań eksperymentalnych. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 445: 529-540
 • Radaszewski R., Wierzbicki J., 2011 – On the applicability of in situ soil probings to geological analyses. Geologos, 17 (1): 5-16
 • Radaszewski R., Wierzbicki J., 2007 – Charakterystyka zagęszczenia piasków eolicznych i bezpośredniego podłoża wydm na obszarze Międzyrzecza Warciańsko – Noteckiego [MWN]. [W:] Współczesne problemy geologii inżynierskiej w Polsce, Radaszewski R., Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Geologos, XI: 253-266, ISBN 978-83-60247-74-7

 • Charakterystyka możliwości korelacji wybranych fizyczno – mechanicznych parametrów gruntów ustalanych w oparciu o różne techniki i procedury badawcze – temat realizowany na bazie prowadzonych prac magisterskich

Publikacje
 • Radaszewski R., Białooki R., – Analiza przydatności sondowań dynamicznych DPL do badań in-situ gruntów kohezyjnych zlodowacenia wisły w rejonie Lubska i Poznania. (planowane do publikacji w Nauka Przyroda Technologie)
 • Radaszewski R., Stefaniak K., Analiza porównawcza charakterystyk parametrycznych ściśliwości wybranych gruntów mineralnych i organicznych z sondowań statycznych oraz badań edometrycznych metodami IL i CRS (planowane do publikacji)