WDROŻENIA

Zespół Pracowni stanowią badacze o dużym doświadczeniu praktycznym w dziedzinie geologii inżynierskiej i geotechniki. Są cenionymi ekspertami w zakresie dokumentowania geologiczno-inżynierskiego oraz interpretacji geotechnicznych badań in situ, a ich prace cytowane są m.in. w normach dotyczących badań polowych gruntów budowlanych.

Zatrudnieni w Pracowni naukowcy są również powoływani jako biegli sądowi w zakresie geologii inżynierskiej i geotechniki. Ponadto dr hab. Jędrzej Wierzbicki i dr Robert Radaszewski są członkami Komisji Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich przy Ministrze Środowiska.

Wyniki prac badawczych są regularnie prezentowane na branżowych konferencjach geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych w kraju i za granicą, a Komitet Naukowy cyklicznej Krajowej Konferencji Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej dwukrotnie poprosił dr. hab. Jędrzeja Wierzbickiego o przygotowanie referatu generalnego dotyczącego aktualnych problemów interpretacyjnych zaawansowanych badań geotechnicznych in situ.

Wyniki prac naukowych są bezpośrednio wykorzystywane w prowadzonych na zlecenie podmiotów gospodarczych analizach geologicznych i geotechnicznych, czego dowodem mogą być m. in. ostatnie opracowania: