dr inż. Katarzyna Stefaniak

E-mail: katste7@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829 6061
Numer pokoju: 266

Stanowisko: adiunkt

Przedmioty:

 • Budownictwo
 • Fundamentowanie
 • Geologia inżynierska szczegółowa
 • Geotechnika
 • Geotechniczne metody badań polowych
 • Wzmacnianie podłoża budowlanego

Zainteresowania naukowe:

 • analiza przydatności gruntów pylastych jako podłoża budowlanego,
 • stabilizacja gruntów za pomocą biodepozycji,
 • wpływ cementacji gruntu na jego parametry mechaniczne,
 • badania w aparacie trójosiowego ściskania
Abstrakty
Artykuły

2018

 • Stefaniak K., Wróżyńska M. On possibilities of using global monitoring in effective prevention of tailings storage facilities failures. Environ Sci Pollut Res Int. 2018 Feb;25(6):5280-5297. doi: 10.1007/s11356-017-0995-x. Epub 2017 Dec 19.
 • Młynarek, Z., Wierzbicki, J., and Stefaniak, K., Interrelationship between Undrained Shear Strength from DMT and CPTU Tests for Soils of Different Origin. Geotechnical Testing Journal, Vol. 41, No. 5, 2018, pp. 890–901, https://doi.org/10.1520/GTJ20170365. ISSN 0149-6115
 • Młynarek, Z., Wierzbicki, J., Stefaniak, K., CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA OCENĘ WSKAŹNIKA SZTYWNOŚCI (IR) Z BADAŃ IN SITU. Acta Sci. Pol. Architectura 17 (3) 2018, 17–26. DOI: 10.22630/ASPA.2018.17.3.25
 • Młynarek, Z., Wierzbicki, J., Stefaniak, K., 2018 – Rigidity index (IR) of soils of various origin from CPTU and SDMT tests. [in:] Hicks, M. (Ed.), Pisanò, F. (Ed.), Peuchen, J. (Ed.). (2018). Cone Penetration Testing 2018. London: CRC Press.: ISBN 9780429000485

2017

 • Radaszewski R., Stefaniak K., 2017 – Problem wyznaczania wytrzymałości na ścinanie gruntów przejściowych. Przegląd Geologiczny, vol. 65, nr 10/2: 864 – 872
 • Grabiec A. M., Starzyk J., Stefaniak K., Wierzbicki J., Zawal D., 2017 – On possibility of improvement of compacted silty soils using biodeposition method. Construction and Building Materials 138: 134–140
 • Stefaniak K., Wróżyńska M., Kroll. , 2017 – Application of postflotation tailings in hydroengineering structures. Journal of Ecological Engineering, vol. 18: 113–118

2016

 • Młynarek Z., Stefaniak K., Wierzbicki J., 2016: Czynniki wpływające na interpretację sondowań statycznych i badań dylatometrycznych w osadach aluwialnych i eolicznych. [W:] Nowoczesne rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne oraz problemy eksploatacyjne dotyczące budownictwa ogólnego i hydrotechnicznego, Poznań: 391-406
 • Wierzbicki J., Smaga A., Stefaniak K., Wołyński W., 2016 – 3D mapping of organic layers by means of CPTU and statistical data analysis. Geotechnical and Geophysical Site Characterisation 5 – Lehane, Acosta-Martínez í & Kelly (Eds) © 2016 Australian Geomechanics Society, Sydney, Australia: 1481 – 1486

2015

 • Stefaniak K., 2015 – Assessment of shear strength in silty soils. Studia Geotechnica et Mechanica, vol. 37, no. 2: 51-55
 • Radaszewski R., Stefaniak K., 2015 – Oedometric tests of cohesive soils – testing methods and their results. Architecture Civil Engineering Environment, no. 4: 53-60
 • Wierzbicki J., Stefaniak K., 2015 – Alluvial deposits as a subsoil and material for basic hydro-technical constructions. Journal of Ecological Engineering, Tom: 16, Zeszyt: 5: 176-182
 • Wierzbicki J., Stefaniak K., Boczkowski B., 2015 – Analiza wybranych właściwości geotechnicznych torfu w zależności od jego gatunku i wilgotności. Inżynieria Morska i Geotechnika, Zeszyt: 3: 212-216
 • Tschuschke W., Kroll M., Stefaniak K., Graf R., 2015 – Ocena stanu pylastych odpadów poflotacyjnych na podstawie wskaźnika konsystencji. Inżynieria Morska i Geotechnika, Zeszyt: 3: 225-229
 • Kroll M., Stefaniak K., Walczak M. 2015 – Identyfikacja sprawności funkcjonowania systemu drenażu pierścieniowego. Inżynieria Ekologiczna, vol. 45: 68–74

2014

 • Młynarek Z., Stefaniak K., Wierzbicki J., 2005 – Selected criteria determining alluvial deposits for earthen structures. [W:] Geotechnics of Road and Rilways, Brandl H., Adam D. (red.). ÖIAV Österreichischer Ingenieur- und Architektenverein, Wien: 1123-1128

2013

 • Stefaniak K., 2013 – Analysis of overconsolidation effect in alluvial subsoil using CPTU and DMT. Proceedings of the 5th International Young Geotechnical Engineers’ Conference, Advances in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Paryż: 383-386
 • Młynarek Z., Wierzbicki J., Stefaniak K., 2013 – Evaluation of deformation parameters of organic subsoil by means of CPTU, DMT, SDMT. Architecture, Civil Engineering, Environment, No. 4/2013: 51-60

2012

 • Młynarek Z., Stefaniak K., Wierzbicki J., 2012 – Geotechnical parameters of alluvial soils from in-situ tests. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics. IBW PAN, vol. 59(1): 3–22
 • Młynarek Z., Wierzbicki Z., Stefaniak K., 2012 – Deformation characteristics of overconsolidated subsoil from CPTU and SDMT tests. [W:] Geotechnical and Geophysical Site Characterization 4, R. Q. Coutinho & P.W. Mayne (red.). Proc. of 4th International Conference on Geotechnical and Geophisical Site Investigations, Porto de Galinhas, Brazil. Taylor & Francis Group, London: 1189-1193

2011

 • Stefaniak K., 2011 – Problemy oceny parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych gruntów „przejściowych”. [W:] Badania i Analiza wybranych Zagadnień z Budownictwa. (red.) J. Bzówka Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice: 133-142

2010

 • Młynarek Z., Wierzbicki J., Stefaniak K., 2010 – Interrelationships between CPTU, DMT, SDMT results for organic and fluvial soils. [W:] Soil Parameters from In Situ and Laboratory Tests. (red.) E. Dembicki i J. Komisarek. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu: 271-280
 • Stefaniak K., 2010 – The constrained modulus of varved clay from in situ tests. [W:] Geotechnical Engineering, (red.) J. Bostik, V. Glisnikova, Wyd. University of Technology, Akademicke Nakladatelstvi, Brno: 22-27

2009

 • Stefaniak K., 2009 – Wpływ historii obciążenia na moduł ściśliwości piasków fluwioglacjalnych wyznaczany metodą CPTU. [W:] Problemy geotechniczne i środowiskowe z uwzględnieniem podłoży ekspansywnych. W: Dembicki, M.K. Kumor & Z. Lechowicz (red.). Wydawnictwo Uczelniane UTP-Bydgoszcz: 599 – 606
 • Wierzbicki J., Stefaniak K., 2009 – Ocena wpływu struktury i tekstury gruntu niespoistego na opór stożka w badaniu CPTU. [W:] Problemy geotechniczne i środowiskowe z uwzględnieniem podłoży ekspansywnych. W: Dembicki, M.K. Kumor & Z. Lechowicz (red.). Wydawnictwo Uczelniane UTP-Bydgoszcz: 117-126
 • Młynarek Z., Wierzbicki J., Stefaniak K., 2009 – The effect of sand grain roundness on the interpretation of CPTU penetration characteristics. [W:] The Academia & Practice of Geotechnical Engineering M. Hamza, M. Shahien, Y. El-Mossallamy (red.), vol. 2. IOS Press, Amsterdam; 1091-1094