dr hab. inż. Jędrzej Wierzbicki

E-mail: jwi@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829 6044
Numer pokoju: 251

Stanowisko: profesor nadzwyczajny, kierownik pracowni

 

Przedmioty:

 • Geologia inżynierska szczegółowa
 • Mechanika gruntów
 • Geotechniczne badania in situ
 • Geometria wykreślna i rysunek techniczny
 • Budownictwo ogólne – budownictwo ziemne

Jędrzej Wierzbicki

Zainteresowania naukowe:

 • zaawansowane geotechniczne badania in situ (CPTU, DMT)
 • geostatystyka
 • geologiczno-inżynierskie modele budowy podłoża
 • analiza efektu prekonsolidacji osadów

 

Abstrakty

 

Artykuły

2018

 • Młynarek, Z., Wierzbicki, J., and Stefaniak, K., 2018 – Interrelationship between Undrained Shear Strength from DMT and CPTU Tests for Soils of Different Origin. Geotechnical Testing Journal, Vol. 41, No. 5: 890–901, https://doi.org/10.1520/GTJ20170365. ISSN 0149-6115
 • Młynarek, Z., Wierzbicki, J., Stefaniak, K., 2018 – Czynniki wpływające na ocenę wskaźnika sztywności (Ir) z badań in situ. Acta Sci. Pol. Architectura 17 (3): 17–26. DOI: 10.22630/ASPA.2018.17.3.25
 • Młynarek, Z., Wierzbicki, J., Wołyński W., 2018 – Use of functional cluster analysis of CPTU data for assessment of a subsoil rigidity. Studia Geotechnica et Mechanica, 40(2): 117-124. https://doi.org/10.2478/sgem-2018-0017
 • Wierzbicki J., Radaszewski R., Waliński M., 2018 – The variability of CPTU results on the AMU-Morasko soft clay test site. [in:] Hicks, M. (Ed.), Pisanò, F. (Ed.), Peuchen, J. (Ed.). (2018). Cone Penetration Testing 2018. London: CRC Press.: ISBN 9780429000485
 • Młynarek, Z., Wierzbicki, J., Stefaniak, K., 2018 – Rigidity index (IR) of soils of various origin from CPTU and SDMT tests. [in:] Hicks, M. (Ed.), Pisanò, F. (Ed.), Peuchen, J. (Ed.). (2018). Cone Penetration Testing 2018. London: CRC Press.: ISBN 9780429000485

2017

 • Grabiec A., Starzyk J., Stefaniak K., Wierzbicki J., Zawal D., 2017 – On possibility of improvement of compacted silty soils using biodeposition method. Construction and Building Materials, 138: 134-140.
 • Tschuschke W., Wróżyńska M., Wierzbicki J., 2017 – Quality control for the construction of a tailings dam. Acta Geotechnica Slovenica, 2017/1: 3-9.
 • Smaga A., Wierzbicki J., Wierzbicki M., Hammerling M., Radaszewski R., 2017 – The analysis of factors influencing the dynamics of lowland riverbed erosion downstream of the Jeziorsko reservoir dam (central Poland). Geological Quarterly, 61(4): 926-933.
 • Młynarek Z., Wierzbicki J., 2017 – Perspektywy rozwoju i wykorzystania badań in situ w dokumentowaniu geotechnicznym. Geoinżynieria drogi mosty tunele, 2017/2: 38-47.
 • Młynarek Z., Wierzbicki J., Wołyński W., 2017 – Koncepcja budowy modelu sztywności podłoża na podstawie badań CPTU z wykorzystaniem analizy funkcyjnej. [W:] Analizy i doświadczenia w geoinżynierii. Bzówka J., Łupieżowiec M. (red.), Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice: 341-352, ISBN 978-83-7880-446-8.
 • Młynarek Z., Wierzbicki J., Smaga A., 2017 – Initial shear modulus of soils of different origin from CPTU & DMT. [W:] In situ and laboratory characterization of OC subsoil. Młynarek Z., Wierzbicki J. (red.). Exemplum, Poznań, ISBN 978-83-6269-031-2.

2016

 • Młynarek Z., Wierzbicki J., Lunne T., 2016 – Identification of the influence of overconsolidation effect on subsoil’s stiffness by a CPTU method. [W:] Geotechnical and Geophysical Site Characterisation 5. Lehane, Acosta-Martínez & Kelly (Eds), Australian Geomechanics Society, Sydney, Australia 2016, ISBN 978-0-9946261-1-0: 437-442.
 • Młynarek Z., Wierzbicki J., Wołyński W.,  2016 -Use of CPTU for the assessment of the stiffness model of subsoil. [W:] Geotechnical and Geophysical Site Characterisation 5. Lehane, Acosta-Martínez & Kelly (Eds), Australian Geomechanics Society, Sydney, Australia 2016, ISBN 978-0-9946261-1-0: 1241-1246.
 • Wierzbicki J., Smaga A., Stefaniak K., Wołyński W.,  2016 –  3D mapping of organic layers by means of CPTU and statistical data analysis. [W:] Geotechnical and Geophysical Site Characterisation 5. Lehane, Acosta-Martínez & Kelly (Eds), Australian Geomechanics Society, Sydney, Australia 2016, ISBN 978-0-9946261-1-0: 1481-1486.
 • Młynarek Z., Wierzbicki J., Lunne T., 2016 – On the influence of overconsolidation effect on the compressibility assessment of subsoil by means of CPTU and DMT.  Annals of Warsaw University of Life Sciences – Land Reclamation, 48(3): 189-200.
 • Wierzbicki J., Radaszewski R., 2016 – O specyfice parametru gruntowego w badaniach geologiczno-inżynierskich. Przegląd Geologiczny, 61(9): 694-700.
 • Młynarek Z., Wierzbicki J., Stefaniak K., 2016 – Czynniki wpływające na interpretację sondowań statycznych i badań dylatometrycznych w osadach aluwialnych i eolicznych. [W:] Nowoczesne rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne oraz problemy eksploatacyjne dotyczące budownictwa ogólnego i hydrotechnicznego. Szymczak-Graczyk A. (red), ProDruk, Poznań: 391-406, ISBN 978-83-6424-668-5.
 • Wierzbicki J., 2016 – Session report – General site characterization. Geotechnical and Geophysical Site Characterisation 5. Lehane, Acosta-Martínez & Kelly (Eds), Australian Geomechanics Society, Sydney, Australia 2016, ISBN 978-0-9946261-1-0: 173-179.

2015

2014

 • Wierzbicki J., Smaga A., 2014 – Analiza powtarzalności wydzieleń geologiczno – inżynierskich w dolinie rzecznej. Przegląd Geologiczny 62, 10/2: 721-726
 • Młynarek Z., Wierzbicki J., Gogolik S., Bogucki M., 2014 – Shear strength and deformation parameters of peat and gyttja from CPTU, SDMT and VT tests. [W:] CPTU and DMT in soft clays and organic soils, Młynarek Z., Wierzbicki J. (red.). Exemplum, Poznań: 193-210
 • Młynarek Z., Stefaniak K., Wierzbicki J., 2005 – Selected criteria determining alluvial deposits for earthen structures. [W:] Geotechnics of Road and Rilways, Brandl H., Adam D. (red.). ÖIAV Österreichischer Ingenieur- und Architektenverein, Wien: 1123-1128

2013

 • Górski K., Ignatowicz R.L., Wierzbicki J., Mazur R., Mazurkiewicz J., 2013 – The numerical calculations of influence of underpinning on foundations settlement. Studia Geotechnica et Mechanica, Vol. XXXV, No. 4: 47-63
 • Młynarek Z., Wierzbicki J., Stefaniak K., 2013 – Evaluation of deformation parameters of organic subsoil by means of CPTU, DMT, SDMT. Architecture, Civil Engineering, Environment, No. 4/2013: 51-60

2012

 • Młynarek Z., Stefaniak K., Wierzbicki J., 2012 – Geotechnical parameters of alluvial soils from in-situ tests. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics. IBW PAN, vol. 59(1): 3–22
 • Z. Młynarek, J. Wierzbicki, K. Stefaniak, 2012 – Deformation characteristics of overconsolidated subsoil from CPTU and SDMT tests. [W:] Geotechnical and Geophysical Site Characterization 4, R. Q. Coutinho & P.W. Mayne (red.). Proc. of 4th International Conference on Geotechnical and Geophisical Site Investigations, Porto de Galinhas, Brazil. Taylor & Francis Group, London: 1189-1193
 • Wierzbicki J., Młynarek Z., 2012 –       Identyfikacja efektu prekonsolidacji podłoża metodami in situ. Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 4/2012: 277-285

2011

 • Tumay M.T., Karasulu Y.H., Młynarek Z., Wierzbicki J., 2011 – Effectiveness of CPT-based classification charts for identification of subsoil stratigraphy. [W:] Proc. of the 15th European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. A. Anagnostopoulos i inni (Red.). IOS Press: 91-98.
 • Wierzbicki J., Paluszkiewicz Re., Paluszkiewicz Ry., 2011 – The evolution of a Weichselian proglacial lake in NW Poland as revealed by static penetration test. Geologos 17(2): 111-119.
 • Młynarek Z., Wierzbicki J., 2011 – Niepewności pomiarowe w badaniach terenowych i laboratoryjnych. [W:] Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa. Joanna Bzówka (Red.). Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice: 15-37
 • Radaszewski R., Wierzbicki J., 2011 – On the applicability of in situ soil probings to geological analyses. Geologos 1(17): 5-16

2010

 • Paluszkiewicz Re., Paluszkiewicz Ry., Wierzbicki J., 2010 – Zastosowanie metody statycznego sondowania w analizie genezy osadów, na przykładzie sandru Gwdy. [W:] Landform Analysis – Aplikacyjne metody badań geomorfologicznych. T. Kalicki, J. Szmańda (red.). Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań: 83-90
 • Młynarek Z., Wierzbicki J., Stefaniak K., 2010 – Interrelationships between CPTU, DMT, SDMT results for organic and fluvial soils. [W:] Soil Parameters from In Situ and Laboratory Tests. (red.) E. Dembicki i J. Komisarek. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu: 271-280
 • Wierzbicki J. 2010 – Ocena prekonsolidacji podłoża metodami in situ w aspekcie jego genezy. Rozprawy Naukowe nr 410. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

2009

 • Młynarek Z., Wierzbicki J., Stefaniak K., 2009 – The effect of sand grain roundness on the interpretation of CPTU penetration characteristics. [W:] The Academia & Practice of Geotechnical Engineering M. Hamza, M. Shahien, Y. El-Mossallamy (red.), vol. 2. IOS Press, Amsterdam; 1091-1094
 • Wierzbicki J., Kroll M., Świtek K., 2009 – Analiza korelacji wytrzymałości na ścinanie bez odpływu glin zwałowych, wyznaczonej na podstawie sondowania statycznego i badania trójosiowego. [W:] Problemy geotechniczne i środowiskowe z uwzględnieniem podłoży ekspansywnych. W: Dembicki, M.K. Kumor & Z. Lechowicz (red.). Wyd. Uczelniane UTP, Bydgoszcz: 217-226
 • Wierzbicki J., Stefaniak K., 2009 – Ocena wpływu struktury i tekstury gruntu niespoistego na opór stożka w badaniu CPTU. [W:] Problemy geotechniczne i środowiskowe z uwzględnieniem podłoży ekspansywnych. W: Dembicki, M.K. Kumor & Z. Lechowicz (red.). Wydawnictwo Uczelniane UTP-Bydgoszcz: 117-126
 • Wierzbicki J., 2009 – Analysis of changes in overconsolidation ratio in selected profiles of non-lithified deposits. Architecture, Civil Engineering, Enviorment No. 3/2009: 77-84

2008

 • Młynarek Z., Wierzbicki J., 2008 – Evaluation of geotechnical parameters of tailings built in the embankments. [W:] Zakladani staveb – Foundations. J. Jettmar, J. Bartak, T. Holousova & I. Vanicek (red.). Brno: 110-121
 • Młynarek Z., Wierzbicki J., Long M., 2008 – Factors affecting CPTU and DMT characteristics in organic soils. [W:] Geotechnics in Marintime Engineering. Z. Młynarek, Z. Sikora & E. Dembicki (red.). Vol. 1. Printing-Office MISIURO, Gdańsk: 407-417
 • Wierzbicki J., Paluszkiewicz R., Paluszkiewicz R., 2008 – Wytrzymałość mechaniczna osadu a jego geneza, na przykładzie wybranych utworów strefy marginalnej fazy pomorskiej zlodowacenia Wisły. Landform Analysis Vol. 9, Poznań: 390-393

2007

 • Młynarek Z., Wierzbicki J., Tschuschke W., 2007 – Wpływ metodyki pomiarów na wyniki kontroli zagęszczenia zapór zbiornika Żelazny Most. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej – Inżynieria Środowiska, z. 54. Warszawa: 166-174
 • Wierzbicki J., Paluszkiewicz R., Paluszkiewicz R., 2007 – Analiza zmienności litofacjalnej osadów zastoiska złocienieckiego w oparciu o wyniki sondowania statycznego. [W:] Rekonstrukcja dynamiki procesów geomorfologicznych – formy rzeźby i osady. E. Smolska & D. Giriat (red.). Oficyna Wyd. Łośgraf Warszawa: 427-438
 • Wierzbicki J., 2007 – Determination of homogenous geotechnical layers in strongly laminated soil by means of CPTU and cluster analysis. [W:] Geotechnical Engineering in Urban Enviornments. V. Cuellar et. al (red.). Vol. 5. Millpress Rotterdam: 575-579
 • Młynarek Z., Wierzbicki J., Wołyński W., 2007 – An approach to 3D subsoil model based on CPTU results. [W:] Geotechnical Engineering in Urban Enviornments. V. Cuellar et. al (red.) Vol. 3. Millpress Rotterdam: 1721-1726
 • Młynarek Z., Wierzbicki J., Wołyński W., 2007 – Efficiency of selected statistical criteria in determination of geotechnical parameters from CPTU. Studia geotechnica et mechanica. vol. 29, No. 1-2: 137-149
 • Młynarek Z., Wierzbicki J., 2007 – Nowe możliwości i problemy interpretacyjne polowych badań gruntów. [W:] Współczesne problemy geologii inżynierskiej w Polsce. R. Radaszewski (red.). Bogucki Wyd. Naukowe Poznań: 97-118
 • Wierzbicki J., Waliński M., 2007 – Estimation of the influence of stress state changes in non-cohesive subsoil on CPTU parameters. [W:] Współczesne problemy geologii inżynierskiej w Polsce. R. Radaszewski (red.). Bogucki Wyd. Naukowe Poznań: 285-293
 • Radaszewski R., Wierzbicki J., 2007 – Charakterystyka zagęszczenia piasków eolicznych i bezpośredniego podłoża wydm na obszarze Międzyrzecza Warciańsko-Noteckiego. [W:] Współczesne problemy geologii inżynierskiej w Polsce. R. Radaszewski (red.). Bogucki Wyd. Naukowe Poznań: 253-266