dr Agnieszka Smaga

E-mail: asmaga@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829 6061
Numer pokoju: 266

Stanowisko: doktorant

 

Przedmioty:

 • Geologia inżynierska ogólna
 • Gospodarowanie zasobami wód podziemnych w regionie wodnym

Agnieszka Smaga

Zainteresowania naukowe:

 • analiza przestrzennego zróżnicowania właściwości geologiczno - inżynierskich osadów dolin rzecznych
 • prognozowanie procesu erozji na podstawie parametrów geotechnicznych
 • zastosowanie metod statystycznych do interpretacji badań in-situ
 • zmiana właściwości geologiczno - inżynierskich gruntów spoistych pod wpływem procesów przemarzania

 

Abstrakty

 

Artykuły

2015

 • Smaga A., 2015 – Analysis of prognosis of lowland river bed erosion based on geotechnical parameters. Studia Geotechnica et Mechanica, 37, 4: 57-63
 • Smaga A., 2015 – Prognozowanie erozji wgłębnej poniżej budowli hydrotechnicznych. [W:] Współczesny stan wiedzy w inżynierii lądowej, Bzówka J., Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice: 159-166, ISBN 978-83-7880-207-5

2014

 • Wierzbicki J., Smaga A., 2014 – Analiza powtarzalności wydzieleń geologiczno – inżynierskich w dolinie rzecznej. Przegląd Geologiczny 62, 10/2: 721-726
 • Smaga A., 2014 – Analysis of spatial variability of relative density values in the Warta River alluvial. [W:] Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, Drzymała J., Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, Wrocław: 197 – 201, ISBN 978-83-937788-5-0
 • Smaga A., 2014 – Model tempa erozji podłoża niespoistego. [W:] Wiedza i eksperymenty w budownictwie, Bzówka J., Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice: 181-188, ISBN 978-83-7880-191-7

2013

 • Smaga A., 2013 – The influence of freezing unconsolidated cohesive soils from the area of Poznań on their shear strength. [W:] Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, Drzymała J., Ciężkowski W., Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław: 223 – 232, ISBN 978-83-7493-755-9
 • Smaga A., 2013 – Analiza przestrzennego zróżnicowania parametrów geotechnicznych w aspekcie erozji koryta rzeki Warty poniżej zbiornika Jeziorsko. [W:] Aktualne badania i analizy z inżynierii lądowej, Bzówka J., Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice: 161 – 170, ISBN 978-83-7880-058-3
 • Smaga A., 2013 – Warunki pozyskiwania wód termalnych w aglomeracji Poznania. [W:] IV Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Hydrogeologów „Geotermia”, Buczyński S., Staśko S., Huszcza B., Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław: 46 – 52, ISBN 979-83-60425-50-3

2012

 • Smaga A., 2012 – Wartości parametrów geotechnicznych osadów dolin rzecznych a działalność erozyjna rzek. [W:] Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, Drzymała J., Ciężkowski W. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław: 344 – 354, ISBN 978-83-7493-678-1